Alma Mater
AssProf
BNKulnev
DDPetrunin
IEMalakhov
LA
MYuVasiliev
Matyuha
SGVoloshuk
SKKrivonosov
SObukhov
VV and YuS
VV, DM and MYu
VVKalashnikov and DMFalaleyeva
YuRomanov
YuSTatarinov